E-mail: biuro@madoffice.pl

Nowe zasady przepływu informacji o podatniku

Data wpisu: środa, wrzesień 25th, 2013, w kategorii Bez kategorii

16 września prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej. Nowelizacja zmienia m.in. zasady wymiany informacji podatkowych w krajach członkowskich UE.

Podstawowym celem ustawy jest wykonanie prawa Unii Europejskiej poprzez wdrożenie do krajowego porządku prawnego części przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/99/EWG (Dz. U. L 64 z 11.3.2011, str. 1-12). Termin wdrożenia przez państwa członkowskie dyrektywy 2011/16/UE upłynął z dniem 1 stycznia 2013 r. Ponieważ postanowienia uchylonej dyrektywy Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotyczącej wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych (Dz. U. L 336 z 27.12.1977, str. 15-20, z późn. zm.) zostały zaimplementowane do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) konieczne było znowelizowanie powołanego aktu oraz odpowiednie dostosowanie przepisów ustawy z dnia 21 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.).

Zmiany wprowadzone w drodze przedmiotowej ustawy obejmują m. in.:

  1. ograniczenie możliwości skorzystania z pomocy państw członkowskich przy doręczaniu pism do sytuacji, w której organ podatkowy nie jest w stanie dokonać doręczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdy doręczenie takie powodowałoby nieproporcjonalne trudności;
  2. rozszerzenie zakresu informacji podatkowych podlegających wymianie z państwami członkowskimi;
  3. upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wyznaczenia w drodze rozporządzenia organu podatkowego, który przekazywać będzie obcym władzom wnioski o doręczenie pism oraz pośredniczyć w wymianie informacji;
  4. sformalizowanie procedury wymiany informacji podatkowych, w szczególności poprzez określenie terminów na udzielenie i odmowę udzielenia informacji oraz na wezwanie do uzupełnienia wniosku, a także wprowadzenie obowiązku potwierdzania otrzymania wniosku i informacji z urzędu oraz obowiązku przesyłania informacji zwrotnej na temat wykorzystania otrzymanego materiału;
  5. uproszczenie zasad wszczynania i prowadzenia kontroli jednoczesnych oraz rozszerzenie możliwości przekazywania informacji z urzędu;
  6. umożliwienie zawierania porozumień przewidujących przebywanie przedstawicieli obcej władzy w siedzibach organów kontroli podatkowej i w urzędach kontroli skarbowej oraz ich obecność w toku postępowań podatkowych i kontrolnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Źródło: prezydent.pl