E-mail: biuro@madoffice.pl

Referencje

Pani Danuta sumiennie wypełnia swoje usługi księgowe, przesyłając w terminie wszystkie potrzebne dokumenty.

Marcin Kowalczyk /
Właściciel Agencji SEO.

Prowadzenie księgowości

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o Ustawę z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości
  • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT,
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat,zestawienie zmian w kapitale własnym, przepływy pieniężne, informację dodatkową)
  • opracowanie polityki rachunkowości,
  • sprawozdawczość do NBP, Urzędu Statystycznego, informacje do Urzędu Skarbowego,
  • pomoc w zakresie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

2. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

3. Ewidencja ryczałtu