E-mail: biuro@madoffice.pl

Referencje

Pani Danuta sumiennie wypełnia swoje usługi księgowe, przesyłając w terminie wszystkie potrzebne dokumenty.

Marcin Kowalczyk /
Właściciel Agencji SEO.

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji (księgowości) wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o wymogi w tym zakresie stawiane przez art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

 • pełny zakres usług ewidencyjnych prowadzony przy zastosowaniu podstawowych zasad księgowości zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
 • przygotowywanie naliczeń na eksploatację, fundusz remontowy, media,
 • przygotowywanie rozliczeń mediów,
 • wystawianie rachunków i faktur VAT dla właścicieli i kontrahentów,
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek,
 • imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków,
 • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym,
 • sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek,
 • sporządzanie miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej obejmującego:
  • sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej,
  • zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe,
  • zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli,
  • zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów,
  • kartoteki właścicieli,

Oferowana cena za prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej jest uzależniona od rodzaju i wielkości nieruchomości oraz Państwa potrzeb.
Ewidencję księgowo – finansową prowadzimy przy pomocy licencjonowanego, specjalistycznego oprogramowania dla Wspólnot Mieszkaniowych SŁONie – System Łatwej Obsługi Nieruchomości – Firmy ZUI Mieszczanin.
Liczymy na Państwa współpracę, z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

Pozostajemy do dyspozycji,